logo

Põhikiri

MTÜ MUG Estonia põhikiri

1. Üldsätted

1.1. Käesolev põhikiri sätestab MTÜ MUG Estonia (edaspidi MUG) tegevuse eesmärgid ja nende saavutamise vahendid, liikmete õigused ja kohustused, juhtimise, likvideerimise, ühinemise ja jagunemise.

1.2. Mittetulundusühing MUG on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon.

1.3. Tegevuses juhindub MUG oma eesmärkidest, Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.

1.4. MUG on apoliitiline, mittereligioosne organisatsioon. Organisatsiooni asukohaks on Eesti Vabariik ja aadress Rävala 5, Tallinn.

 

2. Eesmärgid

2.1. MUGi eesmärgid on:
        (1) olla lüli tudengite ja Microsofti vahel, tutvustades Microsofti tehnoloogiaid ja organiseerides üritusi, kus neid tutvustatakse.

2.2. MUGi eesmärkide saavutamise vahendid on:
        (1) MUGi esindamine erinevatel tudengiüritustel ja ühiskondlikel aktsioonidel;
        (2) tehnoloogiateemaliste seminaride ja konverentside korraldamine, nendel osalemine;
        (3) tudengite õpiaktiivsust ja teadlikust tõstvate projektide läbiviimine ning nendel osalemine;
        (4) ettevõtjate ja ülikoolide vahelise koostöö edendamine;
        (5) tehnoloogiatemaatiline rahvusvaheline koostöö kogemuste vahetamiseks;
        (6) MUG võib kasutada ka lisaks eelnimetatud vahenditele ka teisi võimalusi oma eesmärkide saavutamiseks.

 

3. Liikmed

3.1. MUGi liikmeskond koosneb täisliikmetest (edaspidi liige).

3.2. MUGi liikmeks võib olla iga vähemalt 18 aastane isik, kes õpib mõnes Euroopa kõrgkoolis ning tunnistab MUGi põhikirja.

3.3. MUGi liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus konsensuse alusel. Liikmeks astumiseks on tarvis esitada kirjalik sooviavaldus juhatusele.

3.4. MUGi liikmel on õigus:
        (1) esitada omapoolseid ettepanekuid ja märkusi organisatsiooni tegevuse kohta;
        (2) osaleda hääleõigusega organisatsiooni üldkoosolekul;
        (3) olla valitud organisatsiooni juhatuse ja muude organisatsiooni organite liikmeks;
        (4) astuda MUGist välja juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel;
        (5) saada organisatsiooni juhatuselt ja muudelt organisatsiooni organitelt teavet seltsi tegevuse kohta;
        (6) algatada uusi tegevusprojekte juhtkonna nõusolekul.

3.5. MUGi liige on kohustatud:
        (1) järgima MUGi tegevuses osalemisel põhikirja ja organisatsiooni juhatuse otsuseid;
        (2) osalema üldkoosolekul;
        (3) osalema aktiivselt MUGi töös;
        (4) täitma endale võetud kohustusi MUGi ees.

3.6. Liikmete organisatsioonist välja arvamise põhjused võivad olla:
        (1) liige sooritab vääritu teo;
        (2) liige ei järgi organisatsiooni põhikirja;
        (3) liige ei järgi järjepidevalt juhatuse otsuseid või ei täida endale võetud kohustusi;
        (4) liige ei maksa organisatsiooni liikmemaksu juhatuse poolt määratud tähtajaks ning sealjuures ei näita üles huvi organisatsiooni kuulumiseks.

 

4. Üldkoosolek

4.1. Organisatsiooni kõrgeimaks organiks on organisatsiooni üldkoosolek, kus iga organisatsiooni liikmel on üks hääl.

4.2. MUGi üldkoosoleku pädevuses on:
        (1) põhikirja muutmine;
        (2) eesmärgi muutmine;
        (3) juhatuse esimehe valimine;
        (4) juhatuse liikmete valimine;
        (5) organisatsiooni aastaplaani ja arengukava kinnitamine;
        (6) organisatsiooni eelarve ja aastaaruande kinnitamine;
        (7) revisjonikomisjoni valimine.

4.3. Organisatsiooni üldkoosoleku kutsub kokku juhatus järgnevate punkide alusel:
        (1) aastaplaani kinnitamine;
        (2) aastaaruande kinnitamine;
        (3) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 2/3 MUGi liikmetest;
        (4) üldkoosolek võidakse kokku kutsuda ka muudel juhtudel, kui organisatsiooni huvid seda nõuavad.

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab organisatsiooni juhatus vähemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumist kirjaliku teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja.

4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud 51% või rohkem organisatsiooni liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kahe nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga.

4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud organisatsiooni liikmetest.

4.7. MUGi põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus.

 

5. Juhatus

5.1. Organisatsiooni tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 3-5 liiget.

5.2. Üldkoosolek määrab juhatuse liikmete arvu.

5.3. Üldkoosolek valib juhatuse ja juhatuse esimehe üheks aastaks.

5.4. Juhatus tuleb kokku juhatuse esimehe kutsel ja mitte harvemini kui kord ühe kuu jooksul.

5.5. MUGi juhatuse pädevusse kuuluvad kõik MUGi igapäevast tegevust puudutavad küsimused ja muud küsimused, välja arvatud need, mis kuuluvad üldkoosoleku ainupädevusse.

5.6. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

5.7. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.

5.8. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdse jagunemise korral on määrav esimehe hääl.

5.9. Juhatuse pädevuses on liikmete organisatsioonist välja arvamine 3.6. näidatud põhjustel.

5.10. MUGi eesmärkide saavutamiseks juhatus:
        (1) teeb otsuseid MUGi igapäevases tegevuses;
        (2) koostab MUGi tegevus- ja arengukava ja esitab selle üldkoosolekule;
        (3) valmistab ette üldkoosolekuid;
        (4) valib projektijuhid MUGi tegevuste läbiviimiseks;
        (5) koordineerib MUGi liikmete omavahelist koostööd;
        (6) otsustab materiaalsete vahendite kasutamise üle eelarve raames;
        (7) annab esimehele volitused sõlmida tööleping konkreetse ametikoha täitmiseks;
        (8) koostab organisatsiooni aastaplaani ja arenduskava;
        (9) kehtestab liikmemaksu maksmise korra ja määrab liikmemaksu suuruse.

5.11. MUGi esimees
        (1) juhib MUGi tööd;
        (2) esindab MUGi ja vastutab MUGi põhikirjalise tegevuse eest;
        (3) juhib üldkoosoleku istungeid, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti;
        (4) esitab üldkoosolekule juhatuse nimel tegevusaruande;
        (5) võtab tööle ja vabastab palgalisi töötajaid kooskõlastatult MUGi juhatusega.

5.12. MUGi ülejäänud juhatuse liikmed:
        (1) juhatuse esimehe otsusega asendavad juhatuse esimeest, kui juhatuse esimehel endal ei ole ajutiselt võimalik juhatuse esimehe kohustusi täita;
        (2) on kohustatud juhatuse esimehele ja üldkoosolekule andma ülevaate oma vastutusalas olevatest tegevustest ning ülesannete täitmisest;
        (3) vastutavad organisatsiooni jätkusuutlikus eest.

 

6. MUGi vara

6.1. MUG võib omada, vallata, käsutada ja kasutada vallas- ja kinnisvara.

6.2. MUG kasutab oma tulusid üksnes oma tegevuse tagamiseks ja põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

6.3. MUG vara tekib:
        (1) varalistest annetustest ja rahalistest eraldistest;
        (2) liikmemaksudest;
        (3) tulundustegevusest, mis teenib MUGi eesmärke ja mis on vajalik MUGi põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

6.4. Varalised suhted:
        (1) MUG vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga. MUGi liige ei kanna vastutust MUGi varaliste kohustuste ees. MUG ei kanna vastutust MUGi liikme varaliste kohustuste ees;
        (2) MUGi finantsmajandusliku tegevuse aluseks on eelarve, mis on koostatud igaks majandusaastaks. MUG peab seadusega sätestatud korras raamatupidamisarvestust ja tasub makse riigi- ja kohalikku eelarvesse ning esitab oma asukohajärgsele maksuhaldurile tuludeklaratsiooni.

6.5. Varaliste tehingute tegemiseks on MUGi volitatud esindama:
        (1) juhatuse esimees;
        (2) ajutiselt esimehe ülesannetes olev juhatuse liige;
        (3) juhatuse liige, keda selleks on volitanud juhatus.

 

7. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

7.1. Organisatsiooni ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

7.2. Organisatsiooni likvideerijateks on juhatuse liikmed.

7.3. Organisatsiooni likvideerimisel jaotatakse allesjäänud vara võrdsetes osades organisatsiooni liikmete vahel.